1. De overeenkomst
De overeenkomst bestaat uit deze verkoopvoorwaarden, informatie gegeven in de besteloplossing en eventuele speciaal overeengekomen voorwaarden. In geval van een conflict tussen de informatie prevaleert hetgeen specifiek tussen de partijen is overeengekomen, tenzij dit in strijd is met dwingende wetgeving.

De overeenkomst zal ook worden aangevuld met relevante wettelijke bepalingen die de aankoop van goederen tussen handelaren en consumenten regelen.

2. De partijen
De verkoper is Skodi Rein AS, 814 998 592, en wordt hierna de verkoper / verkoper genoemd.

De koper is de consument die de bestelling plaatst en wordt hierna de koper / koper genoemd.

3. Prijs
De opgegeven prijs voor de goederen en diensten is de totale prijs die de koper moet betalen. Deze prijs is inclusief alle toeslagen en extra kosten. Bijkomende kosten die verkopen voordat de aankoop de koper niet heeft geïnformeerd, zullen niet dragen.

4. Een overeenkomst aangaan
De overeenkomst is bindend voor beide partijen zodra de koper zijn bestelling naar de verkoper heeft verzonden.

De overeenkomst is echter niet bindend als er een typefout of typefout is in het aanbod van de verkoper in de besteloplossing in de online winkel of in de bestelling van de koper, en de andere partij zich realiseerde of had moeten realiseren dat er een dergelijke fout was.

5. Betaling
De verkoper kan aanspraak maken op betaling voor het item vanaf het moment dat het van de verkoper naar de koper is verzonden.

Als de koper bij betaling een creditcard of betaalpas gebruikt, kan de verkoper het aankoopbedrag op de kaart reserveren tijdens het bestellen. De kaart wordt in rekening gebracht op dezelfde dag dat het item wordt verzonden.

Bij betaling per factuur wordt de factuur aan de koper uitgegeven bij verzending van het artikel. De betalingstermijn staat op de factuur en is minimaal 14 dagen na ontvangst.

Kopers jonger dan 18 jaar kunnen niet betalen met een latere factuur.

6. Levering
Levering vindt plaats wanneer de koper of zijn vertegenwoordiger het item heeft overgenomen.

Als de levertijd niet wordt vermeld in de besteloplossing, zal de verkoper de goederen zonder onnodige vertraging aan de koper leveren. De goederen worden aan de koper geleverd, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

7. Het risico van het artikel
Het risico van de goederen gaat over op de koper wanneer hij, of zijn vertegenwoordiger, de goederen laat leveren in overeenstemming met punt 6.

8. Ongedaan maken
Tenzij de overeenkomst is vrijgesteld van het herroepingsrecht, kan de koper de aankoop van de goederen betreffen in overeenstemming met het herroepingsrecht.

De koper moet de verkoper binnen 14 dagen na het begin van de termijn op de hoogte brengen van het herroepingsrecht. De deadline omvat alle kalenderdagen. Als de deadline eindigt op een zaterdag, een feestdag of een feestdag, wordt de deadline verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De wachttijd wordt geacht te zijn nageleefd als een bericht is verzonden voordat de deadline is verstreken. De koper heeft de bewijslast dat het herroepingsrecht is ingeroepen en de kennisgeving dient daarom schriftelijk te geschieden (herroepingsformulier, e-mail of brief).

De periode van spijt begint te lopen:

Bij de aankoop van afzonderlijke artikelen loopt de wachttijd vanaf de dag nadat het artikel is ontvangen.
Als de aankoop uit meerdere leveringen bestaat, loopt de wachttijd vanaf de dag nadat de laatste levering is ontvangen.

Bij gebruik van het herroepingsrecht moet het artikel zonder onnodige vertraging en uiterlijk 14 dagen na kennisgeving van het gebruik van het herroepingsrecht aan de verkoper worden geretourneerd. De koper draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen, tenzij anders overeengekomen of de verkoper niet heeft verklaard dat de koper de retourkosten zal dekken. De verkoper kan geen vergoeding instellen voor het gebruik van het herroepingsrecht door de koper.

De verkoper is verplicht om de aankoopprijs aan de koper terug te betalen zonder onnodige vertraging en binnen 14 dagen nadat de verkoper op de hoogte werd gebracht van het besluit van de koper om het herroepingsrecht uit te oefenen. De verkoper heeft het recht om betaling in te houden totdat hij de goederen van de koper heeft ontvangen, of totdat de koper documentatie heeft verstrekt dat de goederen zijn teruggestuurd.

9. Vertraging en niet-levering -
kopersrechten en deadline voor het indienen van claims
Als de verkoper de goederen niet of te laat levert in overeenstemming met de overeenkomst tussen de partijen, en dit niet te wijten is aan de koper of omstandigheden van de kant van de koper, kan de koper, volgens de regels in hoofdstuk 5 van de Consumer Purchase Act, de aankoopprijs inhouden, nakoming eisen, de overeenkomst annuleren en / of schadevergoeding eisen van de verkoper.

In het geval van een vordering wegens inbreuk op de autoriteit, moet de bewijsverklaring schriftelijk zijn (bijvoorbeeld e-mail).

vervulling
De koper kan de aankoop handhaven en nakoming van de verkoper eisen. De koper kan echter geen aanspraak maken op nakoming als er een obstakel is dat de verkoper niet kan overwinnen, of als de nakoming de verkoper zo'n groot nadeel of kosten oplevert dat er een significante onevenredigheid bestaat in het belang van de koper om de verkoper te ontmoeten. Indien de moeilijkheden binnen een redelijke termijn verdwijnen, kan de koper alsnog nakoming verlangen.

De koper verliest zijn recht om nakoming te vorderen als hij of zij onredelijk lang wacht met de vordering.

verheffen
Als de verkoper nalaat de goederen op het moment van levering te leveren, moedigt de koper de verkoper aan om binnen een redelijke aanvullende termijn voor levering te leveren. Als de verkoper de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, kan de koper de aankoop annuleren.

De koper kan de aankoop echter onmiddellijk annuleren als de verkoper weigert het artikel te leveren. Hetzelfde geldt als levering op het afgesproken tijdstip cruciaal was voor het sluiten van de overeenkomst, of als de koper de verkoper heeft meegedeeld dat de levertijd cruciaal is.

Als het artikel wordt geleverd na de aanvullende termijn die de consument heeft vastgesteld of na de leveringsdatum die bepalend was voor de sluiting van de overeenkomst, moet een aanvraag tot annulering worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de koper op de hoogte is gesteld van de levering.

compensatie
De koper kan aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van de vertraging. Dit is echter niet van toepassing als de verkoper bewijst dat de vertraging te wijten is aan een obstakel buiten de controle van de verkoper dat redelijkerwijs niet in aanmerking had kunnen worden genomen op het moment van de overeenkomst, de gevolgen had vermeden of overwonnen.

10. Gebrek aan goederen
- de rechten van de koper en de klachttermijn
Als er een defect in het artikel is, moet de koper binnen een redelijke tijd nadat het is ontdekt of had moeten worden ontdekt, de verkoper op de hoogte brengen dat hij of zij het defect zal inroepen. De koper heeft altijd tijd geadverteerd als dit binnen 2 maanden gebeurt. van het defect werd ontdekt of had moeten worden ontdekt. Klachten kunnen worden ingediend binnen twee jaar nadat de koper het artikel heeft overgenomen. Als het item of een deel ervan aanzienlijk langer dan twee jaar zal duren, is de termijn voor de klacht vijf jaar.

Als het artikel een defect heeft en dit niet te wijten is aan de koper of omstandigheden van de kant van de koper, kan de koper volgens de regels van de Consumer Purchase Act, Hoofdstuk 6 de aankoopprijs inhouden, kiezen tussen rectificatie en levering, een prijsverlaging eisen, de geannuleerde overeenkomst eisen en / of een schadevergoeding eisen van verkoper.

Klachten aan de verkoper moeten schriftelijk worden ingediend.

Correctie of levering
De koper kan kiezen tussen het vorderen van het gecorrigeerde defect of de levering van soortgelijke artikelen. De verkoper kan echter bezwaar maken tegen de claim van de koper als de uitvoering van de claim onmogelijk is of de verkoper onredelijke kosten maakt. Correctie of levering moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden. De verkoper is in principe niet gerechtigd om meer dan twee herstelpogingen te doen voor hetzelfde defect.

prijsverlaging
De koper kan een passende prijsverlaging claimen als het item niet is gecorrigeerd of verzonden. Dit betekent dat de verhouding tussen de kortingsprijs en de overeengekomen prijs overeenkomt met de verhouding tussen de waarde van het ding in defecte en contractuele staat. Als hier specifieke redenen voor zijn, kan de prijsverlaging in plaats daarvan worden ingesteld op het ontbreken van betekenis voor de koper.

verheffen
Als het item niet is gecorrigeerd of afgeleverd, kan de koper de aankoop ook annuleren als het defect niet onbelangrijk is.

11. De rechten van de verkoper in geval van wanbetaling van de koper
Als de koper de andere verplichtingen uit de overeenkomst of de wet niet betaalt of niet nakomt, en dit niet te wijten is aan de verkoper of omstandigheden van de kant van de verkoper, kan de verkoper volgens de regels van de consumentenkoopwet hoofdstuk 9 de goederen inhouden, nakoming van de overeenkomst eisen, de beëindigde overeenkomst eisen en schadevergoeding eisen van de koper. De verkoper kan, afhankelijk van de omstandigheden, ook aanspraak kunnen maken op rente over te late betaling, incassokosten en een redelijke vergoeding voor niet-geïnde goederen.

vervulling
De verkoper kan de aankoop handhaven en eisen dat de koper de aankoopprijs betaalt. Als het item niet wordt geleverd, verliest de verkoper zijn recht als hij onredelijk lang wacht om de claim te promoten.

verheffen
De verkoper kan de overeenkomst beëindigen als er sprake is van een substantiële betalingsverzuim of een andere wezenlijke schending door de koper. De verkoper kan zich echter niet terugtrekken als de volledige aankoopprijs is betaald. Als de verkoper een redelijke extra termijn voor nakoming vaststelt en de koper niet binnen deze termijn betaalt, kan de verkoper de aankoop annuleren.

Rente over te late betaling / incassokosten
Als de koper de koopprijs niet betaalt in overeenstemming met de overeenkomst, kan de verkoper rente over de koopprijs claimen in overeenstemming met de wet op de vertragingsrente. In geval van niet-betaling kan de vordering, na voorafgaande kennisgeving, aan de Koper worden verzonden en kan deze vervolgens aansprakelijk worden gesteld voor vergoedingen onder de Incassowet.

Vergoeding voor niet-geïnde onbetaalde goederen
Als de koper nalaat onbetaalde goederen te innen, kan de verkoper de koper kosten in rekening brengen. De vergoeding dekt maximaal de daadwerkelijke uitgave van de verkoper om het artikel aan de koper te leveren. Een dergelijke vergoeding kan niet worden aangerekend aan kopers jonger dan 18 jaar.

12. Garantie
Garantie gegeven door de verkoper of fabrikant geeft de koper rechten naast die welke de koper al heeft onder dwingend recht. Een garantie legt daarom geen beperkingen op aan het recht van de koper om te reclameren en claims in geval van vertragingen of tekortkomingen in de punten 9 en 10.

13. Persoonlijke informatie
De verantwoordelijke voor de verwerking van verzamelde persoonlijke gegevens is de verkoper. Tenzij de Koper met iets anders instemt, mag de Verkoper, in overeenstemming met de Wet op de persoonlijke gegevens, alleen de persoonlijke informatie verzamelen en opslaan die nodig is voor de Verkoper om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. De persoonlijke informatie van de Koper wordt alleen aan anderen bekendgemaakt als het voor de Verkoper noodzakelijk is om de overeenkomst met de Koper uit te voeren, of in wettelijke gevallen.

14. Conflictoplossing
Klachten worden binnen een redelijke termijn aan de verkoper gericht, zie de paragrafen 9 en 10. De partijen streven ernaar eventuele geschillen in minnelijke termen op te lossen.